Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wzory dokumenów w postaci plików do pobrania.

* projekt dokumentów dedykowany wyłącznie dla przedsiębiorców, konsumentów zapraszam do indywidualnych negocjacji.

Wszystkie wzory dokumentów są zapisane w formacie PDF (Portable Document File) oraz RTF (Rich Text Format) Aby móc z nich korzystać należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego przeglądarkę dokumentów PDF ze strony producenta pakietu - firmy Adobe Systems Incorporated, lub w przypadku plików RTF dowolne oprogramowanie biurowe (Open Office, Microsoft Office lub inne oprogramowanie do edycji tekstu).

Adwokat Michał Zuchmantowicz, prowadzący kancelarię adwokacką w Warszawie, otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, niezbędne do wykonywania umowy zlecenia. Przez adwokata nie są świadczone lub realizowane żadne usługi marketingowe, czy do innych celów, niż cel wykonania umowy zlecenia. Adwokat będzie korzystał z Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy zlecenia. Działania adwokata podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/697- RODO). Szczegółowy zakres obowiązków adwokata definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza prawo o adwokaturze. Adwokat przekazywać będzie Państwa dane osobowe organom publicznych (np. sądom, jednostkom administracji rządowej i samorządowej, organom ścigania) w zakresie realiacji obowiązków zleconych umową oraz nałożonych ustawą i przepisami wykonawczymi, w tym pragmatykami zawodowymi tj. uchwałami adwokatury. Państwa dane osobowe w zakresie rozliczeń umowy zlecenia otrzymywać także będzie biuro rachunkowe pod firmą ABAK w Olsztynie. Adwokat ma obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności zlecenia, w związku z którą otrzymał te dane. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez adwokataw związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności pomocy prawnej. Odmowa przekazania tych informacji adwokatowi uniemożliwia świadczenie pomocy prawnej w ramach umowy zlecenia. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać usunięcia, jeżeli jest przewidziane  przez przepisy ustayw - Prawo o adwokaturze. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia  związane z działaniami adwokata w zakresie danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. Uprzednio zachęcam do zadania pytania na adres korespondencyjny lub elektronicznie michal@zuchmantowicz.pl.